پایان نامه ارشد

منابع مقاله c (1396)

1-2-5- مفهوم ظهرنویسی……………………………………………………………………………………………………………..151-2-5-1- ظهرنویسی به منظور وکالت…………………………………………………………………………………………..151-2-5-2- ظهرنویسی به منظور وثیقه…………………………………………………………………………………………….171-2-6- مفهوم قبولی…………………………………………………………………………………………………………………….181-3- اوصاف حاکم بر اسناد تجاری………………………………………………………………………………………………..181-3-1- وصف تجریدی……………………………………………………………………………………………………………….181-3-2- وصف تنجیزی…………………………………………………………………………………………………………………191-3-3- وصف شکلی…………………………………………………………………………………………………………………..191-3-4- وصف قابل انتقال…………………………………………………………………………………………………………….201-4- شرایط صدور از جهت تنظیم و تسلیم سند ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

پایان‌نامه c (1375)

2-7 تأثیر تنش خشکی بر گیاهان322-8 تعریف سالیسیلیک اسید352-8-1سالیسیلیک اسید بعنوان تنظیم کننده352-8-3 نقش سالیسیلیک اسید در تنش352-8-4 نقش سالیسیلیک اسید در فیزیولوژی و تغییرات گیاهی362-8-5 بررسی تأثیر سالیسیلیک اسید بر خصوصیات رشدی گیاهان362-9 – ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (616)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، گروه کتابداری پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش اطلاع رسانی عنوان: بررسی میزان انطباق واژه های نمایه ای پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (612)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه ( MSc) پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش میکروبیولوژی موضوع : )) Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی (( شناسایی فلور میکروبی ( با تاکید بر سکوم گوارشی) استاد راهنما ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (611)

دانشکده ی فنی گروه مهندسی مکانیک پایان نامه ی دوره کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی موضوع : مطالعه ی تاثیرتشعشع حرارتی بر روی رفتار مکانیکی میکروتیرهای FGM اساتید راهنما : دکتر قادر رضازاده ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (610)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر دانشکده مکانیک پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc گرایش مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی مطالعه آزمایشگاهی اثرات دما و کسرحجمی نانوذرات بر لزجت دینامیکی و ضریب هدایت ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (608)

دانشگاه يزد دانشکده مهندسی معدن و متالورژی گروه استخراج معدن پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک سنگ مدل سازی ترک های ثانویه با استفاده از تئوری انشعاب به روش المان مرزی استاد راهنما: ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (606)

فصل 1 کلیاتی در مورد کامپوزیتهای چوب-پلاستیک 1-1-مقدمه مهندسان همواره به دنبال كيفيت بهتر هستند. در علوم رياضي و كامپيوتر فرايند انتخاب يا پيدا كردن بهترين عضو در مجموعهاي از گزينههاي موجود است. هر فرآيندي ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (605)

تقديم به: پدر و مادر عزیزم که در کلیه مراحل زندگی حامی من بوده اند تشکر و قدرداني: از کلیه عزیزانی که مرا در این کار یاری نمودند بویژه استاد ارجمندم قدردانی می نمایم چکيده ادامه مطلب…

By 92, ago