پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ تحقیق c (1404)

ب ـ اقسام انگیزه از دیدگاه روانشناختی……………………………………………………………………….41فصل دوم ـ کیفیت تأثیرگذاری انگیزه در حقوق جزا سایت منبع مبحث اول ـ تأثیر انگیزه در تحقق جرم…………………………………………………………………………………………….45 گفتار اول ـ انگیزه به عنوان عنصر تشکیلدهنده جرم…………………………………………………………………46 الف ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

تحقیق c (1405)

2-2-1-3- عوامل فرهنگی و رفتاری152-2-2- عوامل درونی162-2-2-1- مدیریت162-2-2-2- عایدی هر سهم و سیاست‌های تقسیم سود172-2-2-3- روند قیمت سهام در گذشته172-2-2-4- نسبت قیمت به درآمد172-2-2-5- تقاضا برای محصول شرکت182-2-2-6- نرخ هزینه سرمایه182-2-2-7- افزایش سرمایه182-2-2-8- جریان نقدینگی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ مقاله c (1401)

مبحثدوم: بررسینظریاتموافقین129مبحثسوم: نتایجبهدستآمدهدرزمینهیتوسلبهزوردرقلمرویفضا135نتیجهگیری138منابعومآخذ140مقدمه1- بیان مسئلهکنجکاوی بشر برای دستیابی به دنیای ناشناخته اطراف خود باعث شد تا بتواند به فضا و فضای ماورای جو دسترسی پیدا کند. امروزه ، بشر توانسته است به اقمار و سیارههای ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع مقاله c (1402)

سؤالات تحقیق4• سؤال اصلی4• سؤالات فرعی4فرضیه‌4مفروضات4اهداف تحقیق5روش تحقیق5سازماندهی تحقیق5فصل اول:کلیات / 7مبحث اول: لزوم حمایت از زنان مطلّقه9گفتار اول: آمار رو به‌ رشد طلاق و شرایط نامطلوب اقتصادی9بند اول: آمار رو به رشد طلاق9بند دوم: ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

پایان‌نامه c (1403)

2-9-2-2 تغییرات در بدهی بلند مدت352-9-2-3 تغییرات در دارایی های ثابت362-10 سیستم جامع مدیریت سرمایه در گردش (نقدینگی)372-10-1 شرایط درونی372-10-2 الزامات و شرایط محیطی مدیریت نقدینگی392-11 عوامل تعیین کننده میزان سرمایه در گردش412-12 استراتژی های ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

پایان‌نامه c (1375)

2-7 تأثیر تنش خشکی بر گیاهان322-8 تعریف سالیسیلیک اسید352-8-1سالیسیلیک اسید بعنوان تنظیم کننده352-8-3 نقش سالیسیلیک اسید در تنش352-8-4 نقش سالیسیلیک اسید در فیزیولوژی و تغییرات گیاهی362-8-5 بررسی تأثیر سالیسیلیک اسید بر خصوصیات رشدی گیاهان362-9 – ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع مقاله c (1396)

1-2-5- مفهوم ظهرنویسی……………………………………………………………………………………………………………..151-2-5-1- ظهرنویسی به منظور وکالت…………………………………………………………………………………………..151-2-5-2- ظهرنویسی به منظور وثیقه…………………………………………………………………………………………….171-2-6- مفهوم قبولی…………………………………………………………………………………………………………………….181-3- اوصاف حاکم بر اسناد تجاری………………………………………………………………………………………………..181-3-1- وصف تجریدی……………………………………………………………………………………………………………….181-3-2- وصف تنجیزی…………………………………………………………………………………………………………………191-3-3- وصف شکلی…………………………………………………………………………………………………………………..191-3-4- وصف قابل انتقال…………………………………………………………………………………………………………….201-4- شرایط صدور از جهت تنظیم و تسلیم سند ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

تحقیق c (1397)

2-7-6-شرط معافیت از خسارات ناشی ازعدم قابلیت دریانوردی…………………………………………………61 2-7-7- شرط کاسپیانا……………………………………………………………………………………………………………..64 2-7-8- سایرشروط ضمن عقد دربارنامه……………………………………………………………………………………642-7- تجاری بودن بارنامه دریایی……………………………………………………………………………………………………….672-8- وصف تجریدی بارنامه دریایی…………………………………………………………………………………………………..68 فصل سوم : آثار بارنامه دریایی3-1- اثراثباتی بارنامه دریایی …………………………………………………………………………………………………………….72 3-1-1- ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

مقاله دانلود c (1398)

گفتار سوم :مولفه های سبک زندگی اسلامی28 مبحث چهارم مبانی نظری تحقیق :30 گفتار اول زیست شناختی وجرم30 گفتار دوم دیدگاه روانشناختی(جرم وشخصیت روان رنجور)………………………………………………………………………31 گفتار سوم: نظریه های جامعه شناسی331-1جامعه وجرم 332-1نظریه ادوین اچ ادامه مطلب…

By 92, ago